• സപ്ലൈകോ

  The Kerala State Civil Supplies Corporation better Known as SUPPLYCO is the gateway for the 30 million people of the State of Kerala, assuring the much needed food security in a substantive style by supplying life's essentials and reaching out to the rural-poor and the urban-rich alike. Incorporated in 1974 as a fully owned Government Company with an authorised capital of 15 crores, to meet the limited objectives of regulating the market price of essential commodities at reasonable prices, the growth of Supplyco for nearly three decades was tremendous and unbelievable compared to any of the similar organisations in the country. Head quartered in Kochi.
 • ശബരി

  Supplyco entered the branded curry powder market by launching the Sabari range of curry powders in 1997. Original Indian spices are blended in required proportions to give Sabari branded products a distinct taste.

 • നെല്ല്‌ സംഭരണം

  കേരളത്തിലെ നെൽകർഷകർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ല് നിശ്ചിത ഗുണമേന്മ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കർഷകരിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത് , കേരളത്തിലെ ആധുനിക അരി മില്ലുകളിൽ സംസ്കരിച്ചു പൊതു വിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിതരണം ചെയുന്നതിന് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.
  Supplycopaddy.in
 • മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോര്‍

  സപ്ലൈകോ മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോര്‍

ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍

Tea, Coffee, Atta, Chilly Powder etc..

ഇ-ടെണ്ടര്‍

Tenderwizard.com

 

സ്ഥലങ്ങള്‍

Outlet, Depot, RegionalOffice Location in Maps.

 

Sri P.Thilothaman
Minister for Food Civil Supplies and Consumer Affairs
0471-2333670, minister-food@kerala.gov.in

സ്ഥലങ്ങള്‍

 • Retailing of life's essentials at subsidised price
 • Retailing of packed Consumer Goods
 • Blending and packing of Tea & Coffee(Sabari)
 • Milling and packing of wheat Flour(Fortified Atta)
 • Retailing of Petroleum Products.
 • Retailing of Medical Drugs
 • Wholesale distribution to Public Distribution System
 • Distribution of food articles for School Midday meal scheme
 • Festival Markets / Fairs during Onam, Christmas and Ramzan.
 

ആകെ വില്പന

Details about the sales turnover of supplyco.

വിപണനകേന്ദ്രങ്ങള്‍

MaveliStore, SuperMarket, HyperMarket, LabhamMarket, Peoples Bazar, MedialStore, Depot etc..

തൊഴില്‍

Details about careers and job opportunities in Supplyco.

 

Sri. A.P.M Mohammed Hanish IAS

ചെയര്‍മാന്‍ ആന്റ് മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടര്‍

0484-2206780, cmd@supplycomail.com

ചെയര്‍മാന്‍ ആന്റ് മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടരുടെ സന്ദേശം

സന്ദേശം................................................

Sri. A.P.M Mohammed Hanish IAS, ചെയര്‍മാന്‍ ആന്റ് മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടര്‍ -സപ്ലൈകോ

 

 •